Начало*      За нас*     Програми*     Партньори*     Дарения*     Новини*     Галерия*     Контакт*

КЪМ ФОНДАЦИЯ „СТЕЛА БОГОМИЛОВА“


СЪЩНОСТ:

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция се предоставят краткосрочни и дългосрочни социални услуги.

В случаите, когато се предоставят дългосрочни социални услуги, дейностите трябва да бъдат съобразени с изискванията на чл. 40г. от ППЗСП, съгласно който доставчиците на дългосрочно предоставяни социални услуги в общността изготвят индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Социална интеграция
 • Работа с родители
 • Връзки с обществеността
 • Свободно време, отдих и развлечение

  Рехабилитация:
 • Логопедична рехабилитация
 • Психологична рехабилитация
 • Социална рехабилитация
 • Музикална терапия
 • Изобразително изкуство
 • Приложно изкуство
 • Други

  ЕКИП НА ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ:

 • Психолингвист
 • Психолог
 • Социолингвист
 • Логопед
 • Педагог
 • Лингвист
 • Рехабилитатор (социален, образователен);

 • НОВИНИ:

  [17 - 20 септември 2012 г.]
  Проведен е първият за 2012 година тематичен семинар за родители на деца, жертви на РВВ. На участниците са предложени разнообразни теми, касаещи въпросите за семейната динамика и отношения при отглеждане и възпитание на децата с РВВ.

  [10 - 20 юни 2012 г.]
  В Центъра се проведе обучение за специалисти, в което бяха обсъдени теми във връзка с начина, по който детето възприема света, различни терапевтични подходи и спецификата при изготвянето на оценка и терапевтичен план при работа с дете, жертва на РВВ.

  [1 - 30 юни 2012 г.]
  Беше организирана целодневна лятна занималня в ЦРСИ за деца от 1 до 7 клас. Програмата включваше образователни техники за изпреварващо обучение, работа с приложни материали, часове по бойни изкуства, релаксация сред природата. Експерти – психолингвисти провеждаха всекидневно занимания с децата по образователни и житейски проблеми.

  [20 - 30 май 2012 г.]
  В ЦРСИ към Фондация „Стела Богомилова” се проведе квалификация с учители от 81 СОУ „Виктор и Юго” и 14 СОУ „Проф. Асен Златаров” на тема „Увод в РВВ”.Дискутирани бяха затруднения в обучението на деца с РВВ; прояви на хиперактивност и агресия сред подрастващите.

  УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОМОЩТА В ЦСРИ:

  А) ДЕЦА:
 • Молба от родителя (настойника, попечителя) до Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Фондация „Стела Богомилова“;
 • Направление от Дирекция “Социално подпомагане” до доставчика на експертна помощ.

  Б) ВЪЗРАСТНИ:
 • Молба до Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Фондация „Стела Богомилова“;
 • Копие от документ за самоличност;

  При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

 • Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение;

 • Директорът на Център за социална рехабилитация и интеграция към Фондация „Стела Богомилова“ издава заповед за ползване на социалната услуга въз основа на мотивирания доклад - предложение;

 • Запознаване на лицето с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала;

 • Приемане на лицето след подписване на дарителски договор за ползване на социална експертна, психолингвистична и социолингвистична помощ;

 • Изготвяне на индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и съобразно желанията на потребителя;

  Прекратяване на договора - при подаване на молба от лицето; при нарушаване на Правилника за вътрешния ред; при неспазване на договорните отношения.

  Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е фондационна структура, която предлага експертна помощ на деца и възрастни, жертви на условията на живот. Експертната помощ има образователен и социален характер.

  Центърът е осъществен като проект на Фондация „Стела Богомилова“, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Агенция за социално подпомагане (АСП). Открит е на 29.03.2012.

  Основните дейности на Центъра са насочени към:
 • Установяване на фактическата ситуация, в която се намира лицето
 • Експертизи и становища (психологическа, психолингвистична, социална).
 • Работа за социална интеграция и участие на засегнатите и нуждаещите се от помощ
 • Обучителни и образователни програми
 • Работа със семейства и близки на децата с образователни и социални проблеми
 • Осъществяване на връзки с обществеността и медиите
 • Организиране на свободното време и отдиха на клиенти на Центъра
 • Развиване на изследователска и научна дейност
 • Квалификация на учители и родители
 • Набиране и обучение на доброволци

  Всеки от специалистите се включва със своята компетентност и знания в екип, който води определен случай. Видовете експертна помощ, които всеки обърнал се към Центъра, получава, зависят от неговите специфични нужди, от неговата възраст и ниво на развитие

  Всеки екип в рамките на програмата за дейността си е отговорен за изготвяне на:
 • Оценка на потребностите на страдащите засегнати лица
 • Изработване на индивидуален план за работа
 • Планиране и предоставяне на специфични грижи и терапия
 • Прилагане на необходимите интервенции и програми
 • При нужда – свързване с други институции или консултанти, необходими за работа по конкретния случай
 • Водене на съответната документация

  При организиране на работата по всеки случай се планират дейности с детето и близките му и обсъждане на Индивидуалния план за работа, обучение за продължаване на дейността в домашни условия, както и периодично провеждане на текуща оценка с дефиниране на поставените цели и постигнатите промени в състоянието. Целта на планираните терапевтични програми и активни грижи е развитие на потенциала и възможностите за автономен живот и справяне в социална среда, като получат нова и достъпна информация, обучение и грижа, съобразена с индивидуалните нужди на засегнатите и страдащи от условията на живот.

  В рамките на Центъра се организират и провеждат обучения и тренинги за родители и близки на децата и младежите, квалификации на учители.

  В Центъра се предоставят краткосрочна и дългосрочна социална и образователна помощ.

  Психологическа работа
 • Оценка на психично развитие
 • Оценка на психични процеси
 • Оценка на поведението в различни житейски и образователни ситуации
 • Оценка на социо-емоционално развитие и интереси
 • Оценка на умения за общуване, свързване с околните и поддържане на социални контакти
 • Оценка на личностови и темпераментови особености
 • Оценка на риска от социална изолация и отхвърляне
 • Изготвяне на Индивидуален план за работа
 • Провеждане на корекционна и терапевтична работа
 • Организиране и провеждане на индивидуални и групови сесии с лицата, засегнати от условията на живот.
 • Консултиране на родители и близки
 • Консултиране на други специалисти (учители в детски градини и училища и др.)

  Помощ от психолингвист - експерт
 • Работата е насочена към постигане на практическа, социална и образователна автономност.
 • Детето се запознава с материалите и начина им на използване, необходими в учебния и житейски процес.
 • Запознава се с правилата на поведение при структурирани занимания.
 • Включва се чрез игрови техники и структурирани занимания в дейности, целящи да повишат познавателното развитие, умения и навици за социална рехабилитация и интеграция.
 • Провеждат се възпитателни дейности за постигане на умения за организиране на свободното време и контакт с връстници съобразени с индивидуалните особености и нужди на детето.
 • Провеждат се обучителни дейности по направленията български език, математика, музика, приложни техники и др.
 • Обучителната програма е част от цялостната подготовка за интегрирано обучение на детето в детска градина и училище.

  Примерна обучителна програма по метода ПЛОМТ
  (Психолингвистични образователни методи и техники)

     I. Увод в психолингвистиката.
        1. Функции на мозъка, хемисфери взаимодействия.
        2. Личностна идентификация и развитие на индивидуалността, вътрешни опори.
        3. Фонетика и фонология (функция на смислово-различителния езиков код).
        4. Време, времеви операции.
           * пространствени параметри ориентация.
           * пространствена координация и субективна функция.
        5. Категоризационно мислене.
     Продължителност 5 часа.

     II. Език и мислене, фундаменти на изразяването, работа за със символи.
        1. Осъзнаване и преодоляване на противоречието.
        2. Систематични регистри.
        3. Кодиране и декодиране.
     Продължителност 2 часа.

     III. Комуникативни процеси.
        1. Езикови стратегии. Лингвистична технология - изграждане на текст.
        2. Теза, антитеза, хипотеза. Композиционна организация.
        3. Аргументации в изложението - лингвиситични връзки.
        4. Преходи. Подтези.
     Продължителност 2 часа.

     IV. Психолингвистични техники.
        1. Аз и другите.
        2. Житейски и образователни стратегии.
        3. Основни понятия в екзистенциалния, житейския и прагматичен план. Житейска концепция.
           * съвест, съзнание.
           * бит, битие.
           * душа, дух.
           * преходност и вечност.
     Продължителност 4часа.

     V. Установяване и решаване на проблеми (литературно - житейски аналогии, управление на реалността).
           * обстоятелства, причини (мотиви, теми, образи и детайли)
           * проблеми ( литературна интрига, завръзка в различни жанрови спецификации)
           * решения (идеи, многопланови развръзки, видове финали.
     Продължителност 2 часа.

  Логопедична помощ

 • Стимулиране на общото когнитивно развитие
 • Стимулиране на експресивната комуникация и функционалната й употреба
 • Стимулиране на възприятието, вниманието, мисленето и паметта
 • Развитие на слухов гнозис - умения за слушане, слухово внимание и разпознаване на невербални слухови дразнители
 • Развитие на фонемен гнозис и фонологична езикова способност
 • Развитие на артикулаторен праксис
 • Постановка, автоматизация и диференциация на говорни звукове
 • Дихателна и фонационна терапия
 • Работа върху темпа, ритъма, плавността, мелодиката и интонацията на речта
 • Натрупване и разширяване на активен и пасивен речник
 • Усвояване на правилна форма и употреба на езика
 • Работа върху фонологията, морфологията, синтаксиса, семантиката и прагматиката
 • Работа върху общата и фина моторика
 • Развитие на мануален праксис и умения за писане
 • Овладяване на четенето, преразказа на текст и на житейска история и писането
 • Всеки засегнат и нуждаещ се от помощ се научава да изразява и защитава собствено мнение по въпроси, касаещи семейната, образователна и социална организация на престоя му в Центъра.

  Ранна терапевтична интервенция при новодиагностицирани деца

  Експертната помощ е насочена към семейства, които се намират в период на преработване, разбиране и приемане на поставената оценка(социална, образователна и семейна) на тяхното дете – разстройство в развитието на процеса за социална рехабилитация и интеграция.

  В началото на контакта с близките и семейството на детето се постига договорка за честотата на срещите с него, насочени към изготвяне на оценка и Индивидуален план за работа. Родителите активно участват в този процес с възможност да наблюдават сесиите, да задават разнообразни въпроси. На този етап им се предоставя адаптирана информация и литература във връзка с индивидуалния образователен и житейски проблем. Планират се краткосрочни и дългосрочни цели, свързани както с цялостния подход и активна грижа за детето в рамките на Центъра и у дома, така и такива, свързани с участието му в други институции, например детска градина, училище, клас, семейство, социална среда (приятели, съседи).

  На този етап контактът на Центъра със специалисти – психолингвисти е най-интензивен.

  Превенция и коригиране на агресия и хиперактивност

  Причини за проявите на агресия и хиперактивност

  Причините са комплексни, но всяко поведение е продиктувано от влиянието на определен източник. Като първична единица семейната среда е от изключително голямо значение, емоционалността и темперамента на детето, силните неконтролируеми емоции, вътрешните конфликти, които различното възприятие и възпроизводство (РВВ) обуславя. Най-често те са продиктувани от противоречието „човек-време” и „човек-норма”. В училищните години агресията се явява компенсаторен механизъм, чрез който децата се справят с конкуренцията помежду си. Поведението им е проявление на гневните чувства, породени от несъответствието между усилията, които влагат за усвояването на учебното съдържание и резултатите, които постигат. В тези случаи, за да се защитят от спад в самооценката, децата най-често избират демонстрирането на смелост и сила по нездрав начин, като възможност да запазят възхищението на своите другари.

  Агресията като функция на различното възприятие и възпроизводство се проявява в следствие на неразбирането, което различието среща в заобикалящата го среда. В такъв случай индивидуалните особености могат да бъдат потиснати или прекомерно изявени, т.е. може да се наблюдава агресия, която да е насочена към света, или такава, която да е насочена навътре, към самото дете. При проява на автоагресия най-честите симптоми са физическото самонараняване и други различни форми на психическа автоагресия, които трудно могат да бъдат поставени в рамки, но имат не по-слаби и болезнени изражения. При юношите автоагресията ескалира под множество разнообразни форми – зависимост към психоактивни вещества, промискуитетно поведение, рискови (антисоциални) занимания и др.

  Децата, които са жертва на агресията, обикновено не споделят с учителя и родителя упражнявания върху тях психически и физически тормоз. Те са мотивирани да учат и да получават много добри и отлични оценки в училище, да спазват Училищния правилник, но са принудени да учат в една некомфортна социална среда, което ги потиска и накърнява достойнството им.

  Програмата на ЦСРИ към Фондация „Стела Богомилова“ е насочена към:
 • Оказване на експертна психолингвистична помощ на деца – жертви на агресия
 • Експертна психолингвистиична помощ на родители, чиито деца са жертва на агресия
 • Експертна помощ от психолози и социални педагози
 • Експертна психолингвистична помощ на деца, проявяващи агресия и техните родители

  Целта на програмата е повече подрастващи да бъдат обследвани, за да се осъществи превенция на горепосочените особености на възприятието и възпроизводството. Изследването има регулиращ и коригиращ ефект, включващ комплекс от психолингвистични методи със силен позитивен ефект върху съзнанието, самооценката, индивидуалността, сетивното усещане и възприятие, личната отговорност и ангажираност на детето в образователен и житейски план.


  Превенция на конфликта семейство – дете

  Детето, като една неопитна и незряла личност, е най-уязвимо в семейната и образователна система. Ето защо това противоречие води до трудности в овладяването на образователния стандарт и до конфликти в семейството (ревност и съперничество между братя и сестри, бунтарство, затвореност, трудна комуникация, проблеми с общуването и други), а по-късно - и до психологически и физически състояния с негативен характер.

  Програма на ЦСРИ към Фондация „Стела Богомилова“, ориентирана към всички участници в образователния процес – деца, учители и родители

  Цели на програмата:
 • изграждане на устойчиви вътрешни опори чрез образователно-ситуитивна програма;
 • предразполагане на детето да споделя;
 • създаване на доверителна връзка с обкръжаващата го среда;
 • утвърждаване на реалистична самооценка на детето;
 • постигане на самостоятелност, отговорност и организираност;
 • определяне насоки за житейско-образователни планове и стратегии за постигане на лични проекти;
 • създаване на умения за конструктивна комуникация и социална адаптация.

  Етапи:
 • Коригиращо-тестова програма за всички ученици
 • Разчитане на теста пред родителя
 • Експертно писмено становище и стратегия за житейска и образователна реализация не детето
 • Коригираща програма за работа с родителя и детето (с цел самоутвърждаване в образователно – житейски план, поемане на лична отговорност и ангажимент, изграждане на позитивно мислене). Превенция и коригиране на хранителни разстройства (анорексия и булимия)

  Причини
 • изградена негативна самооценка;
 • проблеми в семейна и/или училищната среда;
 • желание, но неумение за принадлежност към колектив;
 • повишено напрежение;
 • изострено чувство за вина

  Симптоми за разпознаване на смущенията в храненето
 • рязка загуба на тегло и/или непостоянно тегло
 • отказ от хранене или самопредизвикани повръщания
 • прием на всякакви налични храни (смесване на различни вкусове, безразборно хранене)
 • депресивни нагласи и/или суицидални мисли, честа смяна на настроенията
 • повишено чувство на вина
 • нарушена менструация (при момичетата)
 • фиксация върху теглото
 • фиксация върху контрола на храненето със загуба на интерес към други занимания
 • социална изолация
 • злоупотреба със слабителни средства (лекарства, чай, кафе и др.)
 • манипулативно поведение

  Програмата на ЦСРИ към Фондация „Стела Богомилова“ за превенция и коригиране на хранителни разстройства (анорексия и булимия)

  Цели на програмата:
 • Информираност на обществото по проблем, който често се игнорира и отлага
 • Превенция на хранителните разстройства

  Етапи:
 • Тестово – коригираща програма по метода ПЛОМТ (Психолингвистични и образователни методи и техники)
 • Изготвяне на експертно писмено становище
 • Изработване на индивидуална диагностико – прогностична оценка
 • Предложение за индивидуална коригираща програма

  Превенция и коригиране на употреба на психоактивни вещества

  Причини за проблема:
 • Ниска самооценка
 • Трудности в семейната и/или училищна среда
 • Желание за принадлежност към колектив
 • Бягство от една непоносима действителност в света на мечтите, където няма наложени граници и норми, а различието е алтернатива вместо грях
 • Житейска несигурност
 • Потисната сетивност
 • Остри и хронични психотравми
 • Миграция
 • Чужд модел на подражание

  Симптоми:
 • Отказ от хранене
 • Склонност към деструктивно и/или антисоциално поведение
 • Честа смяна на настроенията
 • Загуба на интерес към предишни занимания
 • Наркоманна деградация на паметта
 • Характеропатия (трайно изменение на характерови особености)
 • Манипулативно поведение и желание за увличане на други, за да се избегне чувството на вина

  Програма на ЦСРИ към Фондация „Стела Богомилова“ за превенция и коригиране на употреба на психоактивни вещества

  Цели на програмата:
 • Информираност на обществото по проблем, който е преди всичко социален
 • Превенция на употреба на психоактивни вещества
 • Интегриране на засегнатите в обществото

  Етапи:
 • Тестово – коригираща програма по метода ПЛОМТ (Психолингвистични и образователни методи и техники)
 • Изготвяне на експертно писмено становище
 • Изработване на индивидуална диагностико – прогностична оценка
 • Предложение за индивидуална коригираща програма

  Превенция и регулация на различното възприятие и възпроизводство – РВВ

  Причини
 • Прогресивното, но неовладяно заради динамиката развитие на цивилизацията и модерните технологии усложнява и изменя всекидневно психологическия профил на съвременното дете
 • Нормата изостава от изпреварващото развитие на децата
 • Противоречието Човек - Време, Човек – Норма

  Симптоми:
 • Проблем с времето за изпълнение на поставени образователни житейски задачи
 • Проблем с покриването на образователния стандарт
 • Нетрайна памет
 • Лоша концентрация на вниманието
 • Неразпределено внимание и логика
 • Невъзможност за организация на аналитичната мисъл
 • Невъзможност за степенуване и редене на последователности
 • Трудности в ориентацията по отношение на време-пространствените модели

  Програма на ЦСРИ към Фондация „Стела Богомилова“ по превенция и регулация на различното възприятие и възпроизводство – РВВ

  Цели на програмата:
 • Информираност на обществото по проблем, който е не само образователен, но и социален
 • Превенция и регулация на различното възприятие и възпроизводство – РВВ
 • Интегриране на засегнатите от РВВ в обществото

  Етапи:
 • Тестово – коригираща програма по метода ПЛОМТ (Психолингвистични и образователни методи и техники)
 • Изготвяне на експертно писмено становище
 • Предложение за индивидуална коригираща програма
 • Проективна стратегия за цялостен успех на детето

  Интеграция на деца, жертви на лоши условия на живот и деца с РВВ в масови детски градини и училища

  Подпомагане процеса на интеграция, чрез съвместно планиране на целите и начините за постигането им с родителите, педагозите и ресурсните учители в образователната сфера. Изхожда се от спецификата на състоянието и нуждите на засегнатото и страдащо дете:
 • Развитие на мисленето и съзнанието на детето
 • Коригиране на индивидуалните проблеми на детето
 • Успешна образователна и житейска реализация на детето

  Организиране на посещения извън рамките на Центъра – летни и зимни лагери, игри в детски парти клубове, кино, театър, боулинг и др.

  Организиране и провеждане на ателиета по интереси
 • Ателие „Арт”
 • Ателие „Логическо мислене”
 • Ателие „Социални умения”


  Консултиране и оказване на помощ и подкрепа по проблемните области:
 • Превенция на отпадане от училище и детска градина
 • Социално и психологическо консултиране на родителите с цел повишаване на чувствителността към потребностите на детето, особеностите на неговото развитие, формиране на реалистични очаквания за училищна успеваемост и др. спрямо установените потребности.
 • Развитие на творческите заложби на децата: организиране на художествени ателиета с цел насърчаване и развитие на способностите и интереси на децата. Тези дейности подпомагат привличане на вниманието на децата, усвояване на социалните норми и допринасят за социалната интеграция на децата.

  Превенция на прояви на негативна симптоматика в състоянието и социална изолация
  Обогатяване на социалния опит чрез включване в нови социални ситуации в рамките на Центъра и планиране на такива с родителите и близките извън него
  Подобряване на умения за справяне и независимост
  Участие в групови сесии и изграждане на преференциална връзка с водещ на случая и децата с проблеми
  Видове подходи при работа със засегнатите от образователна, социална и житейска изолация
 • Квалификация на родители и учители по проблема
 • Индивидуална експертна помощ от психолингвисти, психолози, социолингвисти, социални педагози, педагози и др. • © Фондация "Стела Богомилова" София 1000 ул. Аксаков 1; тел. 0888 59 17 55; 0886 400 855;  Е-mail:stelabogomilova@abv.bg web-design by  @lvis
  Фондация
  Стела Богомилова