Начало*      За нас*     Програми*     Партньори*     Дарения*     Новини*     Галерия*     Контакт*

Документ №1

Водещ за Фондация „Стела Богомилова“
Проект „Приятелска стая“
с основна програма
„Превенция на РВВ“ (Различно Възприятие и Възпроизводство на образователни планове – дислексия, ТМ (творчески модел) и др.)


За периода 2009 – 2012 г.

Етапи на програмата:

 1. Емпирично установяване на наличието на познание в семейството на ученика за състоянието РВВ. 
 2. Информационна кампания за изграждане и постигане на ниво на компетентност за разпознаване на проблема (работа с медии, семинари и др. По темата обществени програми). 
 3. Масирано диагностициране в училищна среда и в детските градини - в два етапа метода ПЛОМТ (Психолингвистични образователни методи и техники), раздел на НОТА (Нови образователни техники и алтернативи) . 
 4. Коригиращ етап на засегнати с РВВ и др. образователни и социални дисфункции. 
 5. Квалификационна програма по метода ПЛОМТ за институции,родители, учители, които имат отношение към РВВ в образователен и житейски план. 
 6. Развитие и систематизация на методика и методология (наръчници, методи ,техники и практики) въз основа на системата НОТА, метод ПЛОМТ.
 7. Oбработване на данните от дейността със социо-психологически анализ и предоставянето им на високо държавническо ниво (Президентство, Правителство, Парламент и Неформални сродни организации) с цел въвеждане на нормативна уредба по проблема.
 8. Установяване на прагматично действена национално-образователна и социална парадигма, посредством мултипликациятa на метод ПЛОМТ, престижна и лидерски ориентирана спрямо успешно наложените и известни национално-образователни системи в рамките на Европейския съюз.

Документ №2


Кратка презентация
на дейността на Фондацията

за периода 2009-2012 г.

Фондация „Стела Богомилова“ от м. септември 2009 г. изпълнява глобален Проект „Приятелска стая“ с водеща програма „Превенция на РВВ – различно възприятие и възпроизводство (демотивация за учене; обърканост и социална изолация; агресия; хиперактивност; хранителни разстройства; свръхчувствителност и жертвеност; панически атаки; дислексия и др.)“ по системата НОТА (Нови образователни техники и алтернативи), метод ПЛОМТ (психолингвистични образователни методи и техники).

По изнесени данни 80% от детската престъпност обхваща малолетни и непълнолетни правонарушители, носители на гореизброените първоначално регистрирани симптоми.

Методът ПЛОМТ е специално създаден за програмата "Превенция на РВВ".Той е разработен от екип от специалисти и експерти под ръководството на Стела Богомилова (лингвисти, педагози, психолингвисти, психолози, социолози, специалисти по дислексия и преподаватели от СУ"Св. Климент Охридски"). Методът ПЛОМТ е изцяло съобразен с нормите и стандартите в българското образование. Програмата е официално подкрепена, съгласувана и с активното участие на водещи институции – Конституционен съд на Република България, Парламентарната комисия по образованието, Столична община и РИО – гр. София, ДАЗД, АСП,Международната организация по психолингвистика ISAPL, Национална Асоциация по дислексия, Великобритания, „Национална мрежа за децата“, „Асоциация Родители“.

Действието на Програмата е лично подкрепено от г-н Огнян Стоичков, г-жа Галина Банковска, г-жа Йорданка Фандъкова, г-жа Ваня Кастрева, г-жа Пачеджиева, г-жа Янка Такева, проф. д-р Емилия Василева, доц. Пенка Илиева-Балтова, доц. Владислав Господинов и др. известни обществени лидери.

Програмата има за цел да установи процента на засегнатите от РВВ с неговите конкретни проявления в предучилищна и училищна възраст.

Програмата до момента се осъществява със собствен фонд на Фондацията и множеството частни родителски дарения.

Програмата „Превенция и регулация на различното възприятие и възпроизводство“ е без аналог и е адекватна на залегналите в Закона за образованието идеи за подкрепящи и приобщаващи практики .

Програмата има за крайна цел т.8 от основния фондационен Документ №1 - Установяване на прагматично действена национално-образователна и социална парадигма, престижна и лидерски ориентирана спрямо успешно наложените и известни национално-образователни системи в рамките на Европейския съюз.

В България досега никога не е правено национално обследване на децата, учениците и възрастните с РВВ.

Към месец ноември 2012г. сме провели информационна кампания и сме обследвали деца от следните училища в София:

1 СОУ, 5 ОУ, 6 ОУ, 7 СОУ, 8 СОУ, 10 СОУ, 12 СОУ, 13 СОУ, 14 СОУ, 15 СОУ, 16 СОУ, 18 СОУ, 19 ОУ, 20 ОУ, 21 СОУ, 25 ОУ, 27 СОУ, 30 СОУ, 32 СОУ,35 СОУ, 36 СОУ, 34 СОУ, 38 СОУ, 39 СОУ, 40 СОУ, 41 ОУ, 42 ОУ, 46 ОУ, 50 ОУ, 52 ОУ, 51 СОУ,54 СОУ, 55 СОУ, 56 СОУ, 57 СОУ, 55 СОУ, 64 СОУ, 66 СОУ, 67 ОУ, 68 СОУ, 73 СОУ, 76 ОУ, 78 СОУ, 79 СОУ, 81 СОУ, 83 ОУ, 84 ОУ, 88 СОУ, 90 СОУ, 91 СОУ, 95 СОУ, 104 ОУ, 105 СОУ, 108 СОУ, 109 СОУ, 112 ОУ, 118 СОУ, 119 СОУ, 120 СОУ, 121 СОУ, 122 СОУ, 125 СОУ, 126 СОУ, 127 СОУ, 128 СОУ, 129 ОУ, 132 СОУ, 133 СОУ, 134 СОУ, 136 СОУ, 137 СОУ, 138 СОУ, 142 СОУ, 143 СОУ, 144 СОУ, 145 СОУ, 148 СОУ, 151 НСОУ, 163ОУ, 101 СОУ, Меридиан 22, ЧУ Веда, ЧУ Авицена, Немскоучилище към посолството в София, 1 ОУ – Костинброд, 1 СОУ - Ихтиман; както и десетки деца с осъществени индивидуални заявки към програмата извън София – деца от Варна, Пловдив, ВеликоТърново, Казанлък, Смолян, Плевен,Перник, Кюстендил, Мездра и др.

Представителни междинни резултати от Програмата “Превенция на дислексия и РВВ” за периода 2009 - 2012:

Брой изследвани деца: 3 850 (без текущи)
Брой обхванати училища: 89 (без текущи)
Брой отказали активно съдействие директори: 18 (без писмена обосновка)
Брой квалифицирани учители: 160 (без текущи)
Брой обучени по метода ПЛОМТ родители: 1 425 (без текущи)
Брой обучени специалисти (експерти и технически сътрудници): 137 (с текущи)
Брой коригирани деца в предучилищна и училищна възраст: 776 (с текущи)
Популяризация на Проекта (медии и рекламни материали) : над 50 000 българи


Обследванията до момента показват, че децата с РВВ са с по-високо ниво на интелигентност, възрастово-социална и образователна компетентност и психологически потенциал от средния нормативен стандарт , но кариерата (развитието) им се проваля още в зародиш. 

Около 45 % (20% с установена дислексия и 25% с психолингвистичен и соцолингвистичен профил на РВВ) от децата имат обучителни трудности и този процент нараства. Затрудненията в образователен план рефлектират в житейски проявления в двете крайности– агресия и хиперактивност от една страна, или социална изолация и неприспособимост, от друга. 

Такъв тип деца са изключително чувствителни към околната среда. 

 • По-любопитни са от обичайното. 
 • Те мислят като използват изображения вместо думи. 
 • Лидерски ориентирани
 • С психологически подход към реалността
 • Асоциативни и иновативни
 • С проявления на краен индивидуализъм и субективизъм
 • С потенциал за „трето“ решение на ковенционални казуси
 • С необходимост за практическа реализация на теоритични постановки
 • С възможности за формиране на трайна памет чрез преживяване
 • С глобално мислене
 • С развито чувство за справедливост и явен хуманистичен усет
 • Социални и диалогични

  Тези изключителни позитиви неусетно в образователното ежедневие преминават в негативи, които водят до съществени социопсихологически сътресения. Така се застрашава националната еволюция и се поставя в риск институционалната норма. Този комплекс от неконтролирани изпреварващи проявления е с възможности да предизвика социална и национална ентропия в бъдеще. Израженията й към момента, засягащи детето, според данни на Фондацията и съпътстващите Програмата правителствени и неправителствени организации, медии и др. са:

 • Страда чувството за справедливост, основен национален идентификационен белег;
 • Делнично-битова и институционална агресия (разочарование, конфликти, депресии и др.);
 • Физическо и психологическо насилие;
 • Социална изолация и рушене на нормата;
 • Нарастващо обществено недоверие в институциите и официалните платформи (верски, етнически, идеологически, универсални и личностно-ценностни);
 • Нормата се дискриминира поради неспособност на образователната теория да превентира практическите изражения на социалната и национална автентичност.

  В образователен план се регистрират допълнително цялостно затруднение при покриването на минималния образователен критерии, като някои от тези проявления са:

 • Поява на затруднено устно изразяване;
 • Чест визуален стрес и пренатоварване при четене и запаметяване на прочетеното;
 • Наличие на затруднения при писането(дисграфия); 
 • Нарушена взаимовръзка ученик-учител, учител-родител;
 • Дезориентация и симптоми на ADD (Дефицит на внимание) и ADHD(Дефицитът на внимание с хиперактивност);
 • Проблем с концентрацията;
 • Не умение да се степенуват и да се подреждат последователности;
 • Отсъствие на смислово-различителен фонологичен код;
 • Слаба или объркана логика;
 • Проблем с концентрацията,неразпределено внимание,лесно се отклонява и разсейва;
 • Нужда от помощ за домашните работи;
 • Невъзможност за самостоятелна организация на дейностите
 • Не може да подрежда чантата,вещите си,стаята;
 • Сериозно объркване на календарното време (ден, месец, година, празници, сезони);
 • Хиперактивност или крайна пасивност, инертност;
 • Неспособност да се учи наизуст,страх от оценки и изпитвания;
 • Предпочитание на теста пред съчинението,съчинението – пред преразказа и устното – пред писменото изпитване;
 • Явни проблеми с трайната памет и нарастваща демотивация за учене (стига се до постоянни физически и психични затормозявания: гадене, повръщане, плачливост, лесни разстройства, главоболие, изнервеност, замаяност);
 • Изтръпване на ръката при писане, "размазване" на буквите при четене,"бели полета", при следене на текст детето движи глава вместо поглед, обръща, премества букви и променя думи;
 • В семейната среда се наблюдават конфликти с брат или сестра;
 • Неспокоен сън,болезнено въображение;
 • Перманентна умора и вялост на детето;
 • Трудно или привидно лесно установяване на приятелски отношения,но неумение да се поддържат приятелствата;
 • Честа смяна на настроенията,лабилност,уязвимост;
 • Трудно следва, разбира и изпълнява инструкции, указания.

  Как ние преодоляваме проблема? 

  Детето се диагностицира чрез входящи тестове в два етапа по метода ПЛОМТ, които са със силно изразен психолингвистичен коригиращ ефект – отчитат се и се осъзнават проблеми; с времето за изпълнение на задачите; нетрайната памет и концентрацията; разпределеното внимание и логиката; организацията на аналитичната мисъл; степенуването и реденето на последователности, ориентирането в различните време – пространствени модели и др. Детето със съдействието на екип от психолингвисти, квалифицирани по уникалния метод ПЛОМТ, открива индивидуални техники за училищни и житейски реализации.  

  Чуждестранните системи и практики не са адаптирани към езика, мисленето, историята и психологията на българина. Ето защо ние едновременно:
 • възприемаме добри европейски практики по проблема
 • адаптираме особеностите на българската лингвистична (езикова) система към някои успешни методи
 • разработваме и прилагаме цялостна оригинална, универсална и престижна система за установяване и коригиране на крайно индивидуални типове различно възприятие и възпроизводство и откриваме оригинални индивидуални техники за училищни и житейски реализации.

 • Обследваме деца и ученици от детски градини и училища с цел диагностициране в регионален и в национален план.
 • Предоставяме коригираща програма със следните предимства спрямо действащия образователен стандарт:
 • изпреварващо образователно развитие;
 • трайна памет;
 • активно творческо мислене;
 • учебни формули, техники, стратегии, схеми, приложими в реалния живот;
 • пестене на време за преподаване и осигуряване на време за повече тренинги и учебни практики;
 • лидерство;
 • висока психическа и физическа издръжливост;
 • емоционален и интелектуален баланс;
 • индивидуален подход в груповия план на образованието.

  Фондация „Стела Богомилова“ квалифицира екипи на институции, учители и родители по системата ПЛОМТ (психолингвистичен образователен метод и техники) • © Фондация "Стела Богомилова" София 1000 ул. Аксаков 1; тел. 0888 59 17 55; 0886 400 855;  Е-mail:stelabogomilova@abv.bg web-design by  @lvis
  Фондация
  Стела Богомилова